Big-background-2

Algemene
voorwaarden

Hier kan je alle algemene voorwaarden terugvinden

Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: FENN GCV
Adres: Leest 4
Plaats: 9950 Lievegem
Email: info@fenn.systems
Tel: +32 474 66 48 00
Ondernemingsnummer: BE 0685.461.980
BTW: BE 0685 461 980


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van FENN GCV, een gewone commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Leest 4; 9950 Lievegem, BTW BE 0685 461 980, (hierna ‘FENN’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna: “Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van FENN moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FENN aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die gewijzigd zijn of niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FENN niet. FENN is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FENN is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FENN. FENN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Offertes / Bestellingen

De offertes van FENN zijn enkel geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Indien de offerte geen termijn vermeldt, zijn deze 30 kalenderdagen geldig.

Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet op de websites met url “www.fenn.systems” of per telefoon worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien uitdrukkelijk aanvaard door FENN d.m.v. een orderbevestiging. De Klant ziet de orderbevestiging na en brengt FENN onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte bij eventuele discrepanties/fouten. Indien de Klant dit niet doet binnen 3 kalenderdagen na de datum van de Orderbevestiging, geldt een onweerlegbaar vermoeden dat de orderbevestiging overeenkomt met de geplaatste bestelling van de Klant.


Artikel 5: Prijs en betaling

Prijzen en belastingen van de producten en diensten van FENN worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt, afhankelijk van het type bestelling, uiterlijk voor de vermelde datum op de factuur of bij het plaatsen van het order.

• In geval van Pre-defined order: volledig bedrag bij bestelling.
• In geval van Full-custom: 20% bij plaatsen van het order.

FENN biedt volgende betaalmogelijkheden aan: debetkaart, kredietkaart, bankoverschrijving en PayPal.

FENN kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van de factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor FENN een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar.

Daarnaast zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van 50 EUR per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten.

Bovendien behoudt FENN zich het recht om alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop FENN beroep dient te doen voor de gerechtelijke stappen tot inning , terug te vorderen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al de andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal opeisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

Indien schriftelijk overeengekomen kan de betalingstermijn vastgelegd worden op maximaal 30 dagen na facturatiedatum.


Artikel 6: Software

Software die geen eigendom is van FENN wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software- licentiegever. Waar nodig levert FENN de software-licentie die de Klant nodig heeft bij het product, tenzij expliciet anders vermeld.


Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van FENN is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 66 48 00, via e-mail op info@fenn.systems of per post op het volgende adres: Leest 4, 9950 Lievegem.

Eventuele klachten dienen hieraan worden gericht.


Artikel 8: Klachten

De Klant dient onze producten binnen 24 uur na ontvangst inspecteren op zichtbare schade of gebreken. Klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk indien deze niet duidelijk schriftelijk aan FENN zijn gericht binnen 24 uur na de levering of uitvoering. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk aan FENN gericht is binnen de 2 kalenderdagen na de factuurdatum. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de Klant niet van de verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.


Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten, op gelijk welk moment, door FENN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 10: Voorschotten en Kredietwaardigheid

FENN heeft het recht om vóór de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten of het volledige overeengekomen facturatiebedrag te vragen.

Onverminderd het recht om voorschotten te vragen, kan FENN ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling eisen indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant wordt beschaamd, bijvoorbeeld door de niet-tijdige betaling van een factuur, de weigering tot ontvangst van een wisselbrief, door het vragen van betalingstermijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord/collectieve schuldenregeling, door gerechtelijke acties die FENN dient te ondernemen tegen de Klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant ernstig in vraag stelt.

In alle gevallen heeft FENN evenzeer een retentierecht op alle goederen die eigendom zijn van de Klant, zulks tot onze algehele betaling.


Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van FENN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 12: Overmacht

In geval van overmacht heeft FENN de keuze om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering aan te passen of op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn.

Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering.

Onder andere de volgende omstandigheden zullen als overmacht worden beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen.

Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, kan zowel de Klant als FENN de overeenkomst eenzijdig ontbinden. In dat geval is zowel de Klant als Fenn geen schadevergoeding verschuldigd.


Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Bij gerechtelijke geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost - Vlaanderen afdeling Gent, exclusief bevoegd.

Big-background

Volg ons
op social media

Return
Prev
Next