Big-background-2

Algemene
voorwaarden

Hier kan je alle algemene voorwaarden terugvinden

Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: FENN GCV
Adres: Leest 4
Plaats: 9950 Lievegem
Email: info@fenn.systems
Tel: +32 474 66 48 00
Ondernemingsnummer: BE 0685.461.980
BTW: BE 0685 461 980


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van FENN GCV, een gewone commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Leest 4; 9950 Lievegem, BTW BE 0685 461 980, Lievegem, (hierna ‘FENN’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van FENN moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FENN aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FENN niet. FENN is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FENN is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FENN. FENN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Offertes / Bestellingen

De offertes van FENN zijn enkel geldig indien schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Indien de offerte geen termijn vermeldt, zijn deze voor onbepaalde duur geldig.

Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet op de websites met url “www.fenn.systems” of per telefoon worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door FENN d.m.v. een orderbevestiging. Gelieve de orderbevestiging door te nemen en FENN onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien de Klant dit niet doet binnen 3 kalenderdagen na de datum van de Orderbevestiging, zal immers onweerlegbaar vermoed worden dat de orderbevestiging identiek is aan de bestelling van de Klant.


Artikel 5: Prijs en betaling

Prijzen en belastingen van de producten en diensten van FENN worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt uiterlijk voor de vermelde datum op de factuur. FENN kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van de factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor FENN een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 50 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten.

Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop FENN beroep dient te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al de andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen. Indien schriftelijk overeengekomen kan de betalingstermijn vastgelegd worden op maximaal 30 dagen na facturatiedatum.


Artikel 6: Software

Software die geen eigendom is van FENN wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software- licentiegever. Waar nodig levert FENN de software-licentie die de Klant nodig heeft bij het product, tenzij expliciet anders vermeld.


Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van FENN is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 66 48 00, via e-mail op info@fenn.systems of per post op het volgende adres Leest 4, 9950 Lievegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Big-background

Volg ons
op social media

Return
Prev
Next