Big-background-2

Garantie-
voorwaarden

Wij staan garant om je de best mogelijke ondersteuning te bieden
tijdens en na uw aankoop.


Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Elke bijkomende commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de FENN klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan FENN.

Bij vaststelling van een niet zichtbaar gebrek (zie controleplicht op zichtbare schade in artikel 8 van onze Algemene Voorwaarden) moet de Klant FENN zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

In geval van watergekoelde producten kan FENN niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken zoals lekkage, corrosie of een tekort aan vloeistof, ten gevolge van ongelukken, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. In deze gevallen zal schade niet gedekt worden door wettelijke garantie.

Aangaande slecht onderhoud vormen volgende aanwijzingen of gebreken aan het goed een onweerlegbaar vermoeden om te oordelen dat de deze veroorzaakt zijn door de klant en dus onder de verantwoordelijkheid (en bijgevolg de te leveren garantie) van FENN (niet – limitatieve opsomming):

• Stolling van het koelwater (waarbij het koelwater een geleivormige brij vormt);
• Overmatige stofvorming op de onderdelen van het geleverde product;
• Eigen aanpassingen aan de watercirculatie;
• Op eigen initiatief koelvloeistof vervangen of toevoegen;
• Oververhitting schade ten gevolge van langdurige overmatig gebruik/overbelasting van het product;
• Rook en/of nicotineschade;
• Nalatigheid en/of verwaarlozing van het systeem;
• Wijzigen van BIOS en/of systeeminstellingen met impact op voltages, pompsnelheden en/of kloksnelheden;

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Indien de Klant wijzigingen wil aanbrengen aan het product en de garantie wenst te behouden, dient de Klant eerst schriftelijk een toestemming te krijgen van FENN om deze aanpassing door te voeren.

De bovenvermelde aanwijzingen die getuigen van een slecht onderhoud door de klant, gelden integraal voor de overige defecten aan het geleverde goed, andere dan watergekoelde producten, en vormen een onweerlegbaar vermoeden dat het defect te wijzen is aan slecht onderhoud door de klant.

Garantie voor onderdelen die niet door FENN zelf kunnen behandeld worden, zullen worden doorgestuurd naar en behandeld worden door de producent. De verwerkingstermijn is afhankelijk per producent en kan niet door FENN gegarandeerd of beïnvloed worden.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. FENN biedt onderhoudsservices aan om systemen te beschermen tegen defecten ten gevolge van slecht onderhoud . Er wordt aangeraden systemen elke 6 maanden te voorzien van onderhoud.


Retourrecht

Gezien alle door FENN aangeboden systemen zijn ontwikkeld op maat van de Klant en dus uniek zijn, geldt dat de klant geen beroep kan doen op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen (zie artikel VI.53, 3° Wetboek Economisch Recht).

Big-background

Volg ons
op social media

Return
Prev
Next